Sóc Trăng: Vận động gần 49 tỷ đồng quỹ khuyến học

13/02/2020

Năm 2019, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã vận động được gần 49 tỷ đồng; tổ chức trao gần 170.000 suất học bổng, với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Ngày 12/2, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập luôn được chú trọng.

Toàn tỉnh Sóc Trăng phát triển được 190.839 hội viên, củng cố thành lập được 1.966 chi hội khuyến học, 689 ban khuyến học cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp trong tỉnh.

Với chức năng, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, liên kết hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, các cấp hội đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng góp quỹ khuyến học rất đa dạng với nhiều loại hình học bổng.

Sóc Trăng: Vận động gần 49 tỷ đồng quỹ khuyến học

Trao Cờ Thi đua của Trung ương Hội Khuyến học cho các đơn vị xuất sắc. 

Năm 2019, các cấp hội đã vận động được gần 49 tỷ đồng; tổ chức trao 169.268 suất học bổng các loại, với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng; vận động người dân hiến 150.000mđất xây trường, sửa chữa bàn ghế, trường lớp... với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Với phong trào đăng ký xây dựng các mô hình học tập, tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Sóc Trăng đã công nhận được 65.641 gia đình học tập (đạt tỷ lệ 20%), 533 dòng họ học tập (đạt tỷ lệ 40%) và 519 cộng đồng học tập cấp khóm, ấp (đạt hơn 66%).

Xác định trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn là thiết chế giáo dục quan trọng để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, hội khuyến học các cấp tích cực phối hợp cùng ngành Giáo dục và Đào tạo tham gia đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong năm 2020, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng phấn đấu phát triển 24.000 - 25.000 hội viên mới; vận động quỹ khuyến học, khuyến tài đạt 23 tỷ đồng…