Tạo động lực làm việc

11/05/2015

Khiến cho ai đó thực hiện điều mà bạn muốn người đó làm

Những gì thúc đẩy chúng ta phải làm điều gì đó

Một sự thôi thúc nội tại

Điều cần thiết khi chúng ta mong muốn đạt được một mục đích nào đó

Sự khích lệ khiến chúng ta cố gắng làm một điều gì đó

Khoa học Tạo động lực.

http://hawking.edu.vn/